Vi ønsker at Elplatek A/S skal være et naturligt valg som underleverandør, når det gælder løsning af specielle opgaver, der kræver stor viden og præcision.​
Elplatek A/S vil tilpasse produktionen løbende til de behov vore kunder har, og gennem et tæt samarbejde med kunderne udvikle de teknikker, der er behov for.

Vi er en ansvarlig virksomhed som passer godt på vore ansatte og det omgivne miljø.​

Vi respekterer naturligvis internationale og nationale regler. Alle vores belægningsprocesser udføres i overensstemmelse med REACH forordninger og lever op til RoHs-direktivet og Elplatek AS anvender udelukkende leverandører af metaller, der garanterer, at de overholder internationale standarder for håndtering af konfliktmineraler og 

Nedenfor gengives vore kvalitets- og miljøpolitikker kopieret fra vort ISO - 9001, ISO - 14001 kvalitets- og miljøledelses system

Kvalitets- og miljøpolitikker

Generelt

Det er virksomhedernes overordnede politik, at de skal være blandt Danmarks og Sveriges førende galvano virksomheder, når det gælder løsning af specielle opgaver, der kræver stor viden og præcision.

Virksomhederne vil tilpasse produktionen løbende til de behov som kunderne måtte have, samt gennem et tæt samarbejde med kunderne udvikle de teknikker der er behov for.

Virksomhedernes kvalitets- og miljøpolitik er at levere produkter, der opfylder fastlagte kvalitetskrav, og arbejde for at reducere virksomhedens belastning af miljøet. Styringssystemet vurderes løbende for at vurdere dets effektivitet og egnethed. Der gennemføres løbende forbedringer af systemet og det opdateres og vedligeholdes, således at krav og aktiviteter modsvarer de aktuelle forhold i virksomheden. Fastlagte mål gennemgås periodisk ved drøftelse af status på handlingsplaner. Aktiviteterne, som er fastlagt i disse handlingsplaner, udføres af alle medarbejdere, som har indflydelse på kvalitet og miljø. Alle ansatte skal være oplyst om virksomhedens overordnede kvalitets- og miljøpolitikker, samt om de aktuelle mål.

Kvalitet

Det er virksomhedens politik at sikre størst mulig leveringspålidelighed med hensyn til tidspunkt, kvantitet og kvalitet, bl.a. gennem et tæt samarbejde med kunderne. Der gennemføres systematiske vurderinger af kundetilfredsheden, ved nøje at overvåge om hvad årsagen er til mistede ordrer/kunder, samt tilgang – tilbagekomst af kunder, samt udsagn fra kunder som fremkommer ved kommunikation med disse.

Ved indkøb af processer, metaller og anden kemi skal det sikres, at det ønskede er entydigt fastlagt og overholdes af leverandøren. Når en leverandør vælges, sikres det endvidere, at de ønskede kvalitetskrav kan overholdes, og der skal vurderes løbende på resultaterne.

Der lægges stor vægt på at den ønskede kvalitet opnås i processen ved brug af forebyggende foranstaltninger og procesovervågning. I produktionen skal dette ske ved omhyggelig produktionsforberedelse og korrekt anvendelse af produktionsudstyret. Kontrolaktiviteter i produktionen udføres i størst muligt omfang ved operatørkontrol efter instruktioner, som er fastlagt i produktionsgrundlaget. Eventuel slutkontrol skal være fastlagt i produktionsgrundlaget.

Ved planlægningen af kvalitetsaktiviteterne lægges vægt på medarbejdernes uddannelse og motivation, således at der opnås bedst muligt grundlag for korrekt udførelse af processerne. Kvalitetsaktiviteterne og deres resultater skal kommunikeres til medarbejderne.

Miljø

Miljøet omfatter ressourceforbrug, luft, vand, støj, forbrug af kemikalier og metaller, arbejdsprocesser og affald. Ressourcespild og unødig forurening via disse faktorer skal undgås. Det eksterne og det interne miljø indgår derfor i virksomhedens generelle planlægning, således at virksomhederne kan opfylde deres forpligtelser i forhold til medarbejdere såvel som det omgivne samfund.

Miljøbevidst ledelse er en del af Elplatek A/S´ / LP-Tech AB´s målsætninger. Virksomheden vil overholde de krav til miljøet, som kunderne måtte stille, samt de lovmæssige krav, herunder krav fastlagt i virksomhedens miljøgodkendelse.

Miljøaktiviteter skal prioriteres, således der opnås bedst muligt afkast på miljøinvesteringer. Der skal løbende gennemføres forbedringer, således den samlede påvirkning af miljøet nedbringes. De miljømæssige virkninger af aktiviteterne skal registreres og gennemgås regelmæssigt, idet de skal indgå i den årlige planlægning.

Produktion og arbejdsprocesser skal tilpasses den teknologiske udvikling, således skade af miljøet forebygges.

Virksomhedens medarbejdere skal motiveres og oplæres til at udføre arbejdsopgaverne på en, miljømæssigt forsvarlig måde. De skal løbende orienteres om virksomhedens miljøpolitik, mål, aktiviteter og de opnåede resultater.